Objednávací formulár

Všetky objednávky prijímame aj na základe telefonického dohovoru.
Telefónne čísla : 0905423383, 0944300239
fax: 02/62412443

Pre objasnenie a urýchlenie Vašej objednávky môžete použiť nasledovný formulár. Mailom nám môžete poslať ( mapku, starší GP,kópiu LV,...)ev. ich zaslať faxom.


*Objednávateľ:    
*IČO:              *IČDPH:   
Adresa/ Sídlo:   
Telefónne číslo kontaktnej osoby:   
E-mail:   
Druh - účel objednávky:   
Lokalita:   
Rozsah požadovaných prác:   
Parcelné číslo:                 
Katastrálne územie:       
Číslo Listu vlastníctva:   
Termín dodania:              


     


Vysvetlivky k objednávke:

*Vyplňte prosíme iba to, čo sa Vás týka.
*Pri objednávke geometrického plánu a vytýčenia hraníc pozemku prosíme uviesť parcelné číslo, lokalitu a číslo listu vlastníctva ( ak je parcela zapísaná na LV )
*Účel zhotovenie geometrického plánu,( napr. zápis rodinného domu na list vlastníctva, rozdelenie-oddelenie časti pozemku z dôvodu odpredaja xxxx.m2, atď.)
*Taktiež prosíme uviesť i iné údaje (ak sú Vám známe), ktoré pomôžu urýchliť proces zamerania a vyhotovenia Vami zadanej zákazky.
*V prípade že sú Vám niektoré okolnosti nejasné, neznáme, nerozumiete im- radi Vám poradíme a prípadné potrebné dokumenty pre Vás na katastri vyhľadáme.